Skip to main content
Täbys vatten

Täbys sjöar och Stora Värtan mår inte bra

Rönningesjön

Täby kommun fick först dispens från Rönninge sjön skulle ha god status från 2014 till 2021. Detta klarade vi inte av. Nu har kommunen fått en ny deadline att till 2027. Innevarande år -2024 – har Rönninge sjön fortfarande miljöproblem.

Det är främst vägarna runt om sjön som skickar salt och metaller in i sjön via dagvatten. En beräkning visar att ungefär hälften av metallerna hamnar på sjöbotten och resten går vidare i vattensystemen ut i havet. Metaller som kan vara giftiga.
Och jordbruken kring sjön har näringsläckage. I Rönningesjöns avrinningsområden används cirka 180 kg fosfor/år i form av gödsel enligt schablon – förutsatt jordbruken, 4H -gården etc sköter sig och inte har lokala olyckor. I sådana fall kan utsläppen vara högre.
Höga mängder av fosfor leder till syrebrist, övergödning, ansamling av toxiner (gifter) och förlust av biologisk mångfald.

Ullnasjön

Sjöns status är otillfredsställande och den kemiska statusen är dålig. Sjön är övergödd. Sommaren 2023 drabbades av sjön av otjänligt vatten vid ett provtillfälle. Täby kommun har inte återkopplat om orsaken till otjänligt vatten.

Läs mer om status på Ullnasjön hos Länsstyrelsen

Vallentunasjön

Vallentuna sjön har dålig ekologisk status.
Samtidigt som stora resurser läggs på att förbättra sjöns ekologiska status fortsätter Vallentuna kommun att lösa brist på korrekt planering av  kommunala avlopp – dimensionerade efter antal invånare, byggnader och väderförhållanden med att helt enkelt hälla avloppsvatten i sjön. Enligt beräkningar så har Vallentuna sjön under en tre års period tillförts 8,65 miljoner liter orenat avloppsvatten och det bara fortsätter.

Stora Värtan

Ekologisk status är måttlig och kemisk status är ej god enligt länsstyrelsen. Förra sommaren rådde badförbud på Täbys badplatser större delen av vatten på grund av otjänligt vatten. Ett Hållbart Täby lovades att få ta del av utredningen kring orsaken till otjänligt vatten, men så skedde aldrig. Mängden rovfisk i Stora Värtan har minskat drastiskt.

Läs mer om status på Stora Värtan hos Länsstyrelsen