Skip to main content

Täbys klimatarbete – ett pussel där många bitar saknas?

Sammanträde i Täby kommunfullmäktige 13 maj hade en ny interpellation från Elisabeth Johansson (S) till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M), angående kommunens klimatarbete, som Johansson beskrev som ”ett pussel där flera bitar saknas”. Johansson ställde frågor om hur Täby arbetar för att minska koldioxidutsläppen och hur arbetet kan följas upp.

Erik Andersson svarade genom att hänvisa till kommunens översiktsplan och hållbarhetsprogram, där fem övergripande mål har integrerats i verksamhetsplanen för 2024. Han betonade att åtgärderna som vidtas ska ge verklig effekt och inte bara vara symboliska (”green washing”). Andersson påpekade också att Täby redan ligger bland de tio kommuner med lägst koldioxidutsläpp i Sverige och att målen i översiktsplanen är realistiska och uppnåbara.

Elisabeth Johansson uttryckte missnöje med svaren och underströk att kommunen saknar mätbara klimatmål och en sammanhållen handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen. Hon påpekade att nuvarande strategier är splittrade och inte tillräckliga för att följa upp och minska utsläppen effektivt.

Diskussionen fortsatte med inlägg från flera ledamöter. Annika Nordgren (C) och Viktor Norén (M) framhöll att många konkreta miljöåtgärder redan genomförs i kommunen, inklusive skogsplantering, dagvattenhantering och installation av solceller. De menade att dessa åtgärder visar att kommunen tar klimatfrågan på allvar.

Eva Petrus (MP) kritiserade majoriteten för att inte ha konkreta mål och påpekade att många av Miljöpartiets tidigare förslag har avslagits men senare införlivats av alliansen. Andersson svarade att oppositionens förslag ofta saknar realism och att kommunen fokuserar på åtgärder som är ekonomiskt och praktiskt genomförbara.

Debatten avslutades med att majoriteten betonade vikten av realistiska och genomförbara åtgärder som inte försämrar välfärden, medan oppositionen efterlyste tydligare mål och bättre uppföljning för att effektivt minska koldioxidutsläppen. 

Ett hållbart Täby konstaterar att det finns mycket kvar att önska av Täbys kommuns klimatarbete och är mycket glada att det diskuteras livligt. Men vi har också hört samma typ av debatt i över 5 år och vi ser verkligen fram emot när klimatarbetet blir konkret med kvantitativa mål och ger resultat. 

Lyssna gärna på hela debatten här; Kommunfullmäktige den 13 maj – Quickchannel Explore