Skip to main content

Intervju med Hans Ahlgren & Mats Nordström, Liberalerna i Täby

Hej, Hans Ahlgren, kommunalråd och gruppledare för Liberalerna i Täby, och Mats Nordström, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden. Hur tror ni att den globala
uppvärmningens effekter kommer att drabba täbyborna?

Hans: Självklart förstår vi att vi kommer att behöva klimatanpassa oss och förbereda oss på
olika typer av extremväder. Vi behöver ta in det här i vår stadsplanering och naturligtvis bidra
till att minska våra utsläpp.
Mats: Uppvärmningen är ju ett problem i sig, det är ju en hälsofråga också. Det kommer
gynna täbyborna att vi arbetar med klimatet.

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?

Hans: Vi tycker kommunens roll är jätteviktig, och vi har formulerat att det är självklart att
Täby kommun ska gå före och visa vägen vad det gäller klimatåtgärder och minskade
utsläpp. Det innebär att vi ska agera på det som kommunen råder över och sedan ska vi
underlätta för och uppmuntra täbyborna att kunna leva ett hållbart liv.

Utsläppsdata från Klimatkollen.se att Täby ligger på 131 plats av Sveriges 290 i
kommuner i takten på utsläppsminskningar, samt att vår koldioxidbudget är slut år
2027. Hur ser ni på det?

Hans: Att vi ligger på 131 plats är ju inte så imponerande. Samtidigt har vi fått bra effekt av
vårt arbete med energieffektivisera vår uppvärmning i kommunen. Sedan gäller det också att
uppmuntra täbyborna. Transportsidan står ju för ca 70% av utsläppen i Täby och vi har långt
kvar att gå från t ex två bilar till en bil. Jag tror att det är på gång, men jag är inte så
jätteimponerad av vårt resultat hittills. Vi kan göra mer.

Vilka är de tre åtgärderna för klimatet som L drivit som genererat störst
utsläppsminskningar den här mandatperioden ?

Hans: Några saker man lätt kan ta för givet är att det finns tillräckligt med elkapacitet. När vi
sålde mark till Ica i Arninge så visade sig att det inte fanns tillräckligt med elkapacitet för att
driva butiken. Så nu har vi i L sett till att kommunen jobbar med Ellevio och Vattenfall för att
säkra framtida elkapacitet.
En annan bit är att vi i Alliansen har säkrat fjärrvärmeutbyggnaden i ett eget fjärrvärmebolag,
som Eon och Stockholm Exergi kommer ta över för att säkra framtida fjärrvärme. I verket i
Arninge eldas t ex flis.
Det tredje är ju att vi ökat kapaciteten i kollektivtrafiken genom utbyggnaden av
Roslagsbanan och bidragit till att man bygger ut och kopplar ihop cykelvägar.
Tyvärr har vi inte siffror på vilken effekt i form av utsläppsminskningar det här har gett.

För att omställningen ska bli verklighet så behöver det ju finnas en
tjänstemannaorganisation som får förutsättningar att arbeta. Hur ser organisationen
ut i kommunen arbete med klimatomställningen?

Hans: Vi har en klimat- och miljöchef Gregor Hackman, som i sin tur rapporterar till Jenny
Gibson, chef för Samhällsutvecklingskontoret. Det är en matrisorganisation där han
(Gregor) ansvarar för energiplaner och miljö- och klimatplaner och sedan driver han det i
genom den övriga kommunala verksamheten .
Mats: Det finns även människor som arbetar med miljö- och klimatfrågor i
samhällsutvecklingskontoret och mycket av fokuset där är att minska utsläppen t ex inom
fastigheter, vilket är ett mål som vi har. En hel del av klimatarbetet har nog tyvärr varit
defensivt, att man ser till att minimera skadorna av t ex skyfall genom dagvattenhantering
och annat. Mer anpassning. Men det är det vi vill ändra på.

L har ju varit delaktig i beslutet om Framkomlighetstrategin (som styr kommunens
trafikutveckling) under mandatperioden. Hur är den ett styrdokument för att minska
utsläppen till följd av transporter?

Mats: Den belyser ju inte klimatet alls. Den handlar inte om det, utan hur man ska kunna
transportera sig smidigare i trafiknätet .Vi ser ju att en klimat- och energistrategi ska
ligga som ett övergripande styrdokument över det här, med en koldioxidbudget i botten.
Hur mycket har utsläppen till följd av trafik minskat under mandatperioden?
Det kan vi inte svara på.
Vi har ju fått veta att ni ålagt tjänstemannaorganisationen att ta fram en Klimatstrategi.

Vad hoppas ni i L att den ska leda till och kommer vi att få bli delaktiga på något sätt i
dess utformning?

Mats: Det är en jättebra fråga för vi kommer också att driva frågan om ett klimatpolitiskt råd.
Det är en av våra viktigaste punkter, vi vill inhämta kunskaper från de som kan. Där är ju ni
en aktör. Vilka som övrigt ska ingå får vi återkomma till, men det är ju de som kan bidra.
Och det självklara svaret på frågan om vad strategin ska leda till är ju minskade utsläpp.
Hans: Jag tycker det ska vara brett med lokala aktörer och organisationer. Och för att
konkretisera kring strategin så är förväntan att vi ska ta fram en plan för att kommunens
egna verksamhet ska nå klimatneutralitet 2030 och Täby i övrigt 2045 och så även utveckla
rådgivningen så att täbyborna själva aktivt är med och bidrar. De upphandlade verksamheter vi inte har rådighet över, tex skolor, kan vi bara uttrycka en förväntan på.

Hur ska vi vara trygga med att det här blir av, givet att den inte ska beslutas om förrän
efter valet, och att risken finns att ni är oense om vad den ska innehålla?

Hans: Vårt samarbete i Täbyalliansen funkar så att under tre år av fyra så håller vi ihop. Och nu det fjärde året så går varje parti ut med sin politik. Och vi är tydliga med hur vi ser på
klimatfrågan. Sedan får väljarna säga sitt. Vi kommer driva frågan om klimatstrategin
stenhårt och jag tror att det andra stora partiet förstår det, därför ser jag framför mig att vi
kommer nå resultat. Förut tror jag att en del partier inte tog det här på allvar. Nu börjar de
förstå att väljarna tar det här på allvar och att det även är ett allvarligt läge i världen. Så jag
känner mig förhoppningsfull.

En av de frågor som vi i Ett hållbart Täby tycker är de viktigaste för kommunen att
arbeta med under nästa mandatperiod är att främja ett hållbart resande inom
kommunen. Vi vill därför att Täby, i likhet med många andra kommuner tar fram en
seriös plan för hållbar mobilitet, där man tydligt anger mål för hur mycket utsläppen
till följd av transport ska minska årligen och åtgärder för att detta ska ske. Hur ställer
ni er till detta?
Hans: Spontant så låter det rimligt.

Vilken lokal klimatpolitik får man om man röstar på Liberalerna?
Hans: Först och främst så ser vi oss som borgerlighetens mest drivande parti för
klimatfrågan i Täby. Nr 1 är att vi sätter och förankrar en tydlig koldioxidbudget. Vi ska också
skruva till kraven i våra upphandlingar, där har du den andra, och sedan ska vi se till att all
elförbrukning i vår egen verksamhet blir klimatneutral, med hjälp av solceller bland annat.

Till sist – vilka tre valfrågor är viktigast totalt sett för L inför valet?
Vi går till val på tre plus en, dvs att man ska ha ett gott skolliv, ett rikt äldreliv, ett
stimulerande fritidsliv, och sedan det självklara att Täby ska gå före och visa vägen när det
gäller klimatåtgärder och minskade utsläpp