Skip to main content

Intervju med Eva Pethrus, Ordförande i Miljöpartiet, Täby

Hej, Eva Pethrus, ordförande Miljöpartiet Täby och tack för att du deltar i Ett hållbart Täbys valbevakning! Hur tror ni att den globala uppvärmningens effekter kommer att drabba täbyborna? 

När vi har de här typen av hög- och lågtryck som stannar kvar allt längre så skapas värmesom påverkar de sköraste, det vill säga våra minsta och våra äldsta, och även regn somligger kvar längre. Och här har vi inte byggt för att klara av denna klimatförändring. Skyfallskarteringarna visar att vi inte har infrastruktur för att hantera avrinning vid stora mängder regn. Det handlar också om matproduktion, Sverige klarar inte av att varuförsörja sin egen befolkning, utan vi är beroende av att importera. Inflationen skapar ett tryck nu, inte bara i Täby utan i hela Sverige. Alla de här sakerna hänger samman. Täby är en del av Sverige, som är en del av världen. Även flyktingströmmar kommer att påverkas, och även vart täbybon ska resa över tid, när det blir bränder i södra Europa dit vi kanske brukar flyga på semestern . 

Om vi utgår från att vi har en klimatbudget nu som bara räcker 7 år framåt, så kommer Täby kommuns invånare att behöva ta ett stort ansvar för sin del. Vi i Täby hör till de som kommer att behöva göra de största förändringarna, eftersom vi också har de största klimatavtrycket. 

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?

Vi måste leda. Om inte vi leder, så vem? Vi har i dagsläget ingen klimatbudget här i Täby, som man också följer upp, inte bara utifrån godtycklighet. Man mäter inte sina inköp i form av utsläpp idag. Det måste finnas som en råd tråd genom alla förvaltningar raka vägen ut i verksamheten och även slå igenom till den stora andel privata utförare vi har. 

Inom loppet av några år beräknar Täbyalliansen att vi kommer vara en tredjedel fler personer här i Täby. Det innebär nybyggnation som kräver att vi ianspråktar mark, som är vår resiliens mot stora skyfall. Bygger du, så blir det svårare för marken att ta upp regn. 

Vilka är de tre motioner för klimatet som som MP lagt har som skulle ha genererat störst utsläppsminskningar den här mandatperioden ? 

Vi har en motion där vi vill utlysa klimatnödläge. Den sätter fokus på problemet, och i och med det kan man få tillgång till att börja jobba och förstå allvaret med frågan. Cirkulär ekonomi är jätteviktig för att tänka hållbart och återanvända jordens resurser. Samt vår motion om avfallstaxa där vi vill säkerställa att de som väljer att inte sortera sitt avfall får betala en högre taxa. Pengar som vi skulle kunna använda oss av för att jobba mer med våra andra miljöinitiativ i kommunen, samt för att bygga en resiliens i kommunen gällande att varje generation ska bära kostnaden för den service de själva konsumerar. De har samtliga fått avslag. 

De två senaste åren har kommunen halkat ner 20 placeringa i rankingen Årets miljöbästa kommun, för att nu senast 2022 åka upp till 9 plats. Dessutom visar utsläppsdata från Klimatkollen.se att Täby ligger på 131 plats av Sveriges 290 i kommuner i takten på utsläppsminskningar, samt att vår koldioxidbudget är slut år 2027. Hur ser ni på kommunens resultat? 

Precis den här delen har jag varit kritisk till och lyft upp i kommunfullmäktige, att mangodtyckligt svarat på de här frågorna. De bedömer sin egen skönhet, och har tittat sig själv ispegeln och i det här fallet inte sett alla de saker de inte har gjort. Den här rankningen är intekvalitetssäkrad.

Om vi blickar framåt – Vilken lokal klimatpolitik får man om man röstar på MP?

Det första vi vill göra är att inrätta en klimatbudget och följa upp den. Utan budget och mätbara mål så får du ingen effekt. Sedan vill vi återställa de utdikade våtmarkerna, som är den absolut bästa koldioxidfångaren som vi har. Och så handlar det om upphandlingarna, att alla upphandlingar ska vara klimatsäkrade utifrån hela livscykelanalysen. 

Hur stora utsläppsminskningar väntas det här ge? 

Vi vet att anläggning av våtmarker är det absolut mest effektiva att binda CO2. Dessutom i att säkra att alla upphandlingar som sker ska vara CO2-neutrala och att ställa om elektrifieringen genom närproducerad el via bygglovsfria solcellsanläggningar gör att vi får ner CO2 rejält. Detta är bara några få förslag av allt det vi vill göra. Hur mycket detta skulle göra i CO2 utsläppsreduktion är svårt att räkna på för det är kopplat till kommunens konsumtion.

Vi har ju fått veta att kommunstyrelsen sedan i våras är ålagd att ta fram en Klimatstrategi. Vad hoppas ni i MP att den ska leda till och om ni fick styra – vad skulle den innehålla? 

Vi står inte bakom att öka Täbys invånare med en tredjedel till 2040, det är ohållbart. Om nuTäbyalliansen fortsätter att driva den här politiken, då måste den här klimatstrategin förklaraför kommunens invånare hur man ska bygga bostäder med nollnettoutsläpp, när vi bara har 7 år kvar av vår koldioxidbudget. 

När det väl byggs sedan så vill jag gå från stadsplanering, till livsstilsplanering. Antingen är det viktigt för dig att ha 15 min till Arninge med bil, eller så är det viktigt att du har samma service tillgänglig inom 15 min med kollektivtrafik eller cykel. 

En av de frågor som vi i Ett hållbart Täby tycker är de viktigaste för kommunen att arbeta med är att främja ett hållbart resande inom kommunen.  Hur ställer ni er till detta? 

Vi behöver gå ifrån att bilen är normen, till att det blir lika mycket en norm med cykel ochkollektivtrafik, utifrån vad det är vi vill uppnå. Vi säger inte att bilen ska bort, det tror vi inte på, men fler måste välja att gå, cykla och åka kollektivt. Vi kommer inte heller att kunna bygga så mycket väg. Vi vill därför säkerställa att vi har tunnelbana till Täby C och Arninge, det har vi drivit i fyra år, att man kan ta cykel på Roslagsbanan och att vi får förtätade turer. Vi vill även titta på att samordna varutransporter inom kommunen. En övergripande plan för det här tror jag vore extremt värdefullt. 

Vi har också kommunicerat förslaget om ett Klimatpolitiskt råd i Täby, med Uppsala klimatprotokoll som förebild, som ett sätt för kommunen att samordna alla lokala aktörer i klimatomställningen. Hur ställer ni er till det? 

Jag uppskattar alltid när det kommer in olika initiativ, t ex från näringslivet, och alla perspektivmåste in. I dag har vi t ex funktionsråd och skönhetsråd. Och det vore fantastiskt att samla alla runt ett bord kring den här frågan, yngre som äldre som näringsliv. Det är också ett sätt för nya företag att möta behov i lokalsamhället. 

Till sist – vilka tre valfrågor är viktigast totalt sett för MP i Täby? 

Skolfrågan är jätteviktig för oss, framförallt stöd till elever med hög frånvaro utifrån psykisk hälsa. Infrastruktur som stödjer kollektivtrafik, och så vill vi ha en ren sport- och fritidsnämnd för ökat välmående för Täbybon.