Skip to main content

Erwin, du ska ju delta på vårt webinar nästa vecka  – Hur ser du att EUs lagstiftning påverkar Sveriges städer och kommuner?

EU:s lagstiftar på en enorm mängd områden som alla påverkar Sveriges städer och kommuner på en mängd olika sätt. För att konkretisera: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog 2018 fram en rapport 2018 som visar att 55% av alla ärenden som tas upp på kommunfullmäktige i storstäder har en direkt eller indirekt koppling till EU. Man har undersökt dels hur det delas upp i rättslig och dels politisk påverkan. Det man har kunnat sett är att på den rättsliga nivån så är det främst regler om statsstöd, upphandling och miljölagstiftning som behandlas. På den politiska sidan är det dock en jämn bild där budget-, klimat-, integration-, hälso- och sjukvårdsfrågor får ungefär lika mycket utrymme.

Vilka konkreta initiativ har Stockholm stad genomfört som härrör sig ifrån EU inom klimat och miljö?

Stockholm stad har under den gånga mandatperioden arbetat med en rad olika EU initiativ. Det sträcker sig från allt från EU:s klimatlag, direktiv som reglerar luftkvaliteten, direktiv som reglerar hur vi får använda plast i produkter och engångsartiklar, direktiv som reglerar hur vi hanterar avfall, direktiv som rör våra avlopp och reningsverk, EU:s strategi för biologisk mångfald, EU:s strategi för cirkulär ekonomi samt märkning och klassning av tillåtna kemikalier för att nämna några. Många av dessa förslag har en direkt koppling till de stadsövergripande beslut man fattar såsom stadens budget, klimathandlingsplaner eller miljöprogram

Vad tycker du att man behöver veta som medborgare inför EU valet? 

Min uppfattning är att man i alla möjliga lägen bör använda sin demokratiska rättighet att rösta oavsett val. Sverige har varit en del av EU sedan 1995 och vi är ett av de 27 medlemsländerna som tillsammans styr Europeiska Unionen.

Många gånger hör man att vi är så små och bara blir överkörda av länder som Frankrike och Tyskland. Det är ju så att de större länderna har fler parlamentsplatser och därmed har en större möjlighet till inflytande. Men med det sagt så är det partigrupperna i parlamentet som är den styrande faktorn, inte nationalitet.

Det är även så att EU:s demokratiska system kräver kompromisser och samarbeten, inget medlemsland och ingen partigrupp är så stort att de ensamt kan få igenom sin politik.

Jag tycker även man ska vara medveten om enskilda parlamentariker har en större möjlighet att driva sina egna sakfrågor då de ofta dedikerar sin tid i parlamentet till enskilda förslag och därmed har större möjlighet att styra.  Det kan därför vara viktigt att ha en förståelse för vad den man exempelvis personröstar för har för typ av frågor som helst vill driva i EU

Genom att rösta i parlamentsvalet i år har man inte bara en chans att välja det parti eller den parlamentariker som man upplever för fram sina hjärtefrågor bäst. Man har också en chans att påverka vilken kommission som tillsätts. Systemet är uppbyggt på det sättet att det är parlamentet som måste godkänna EU-kommissionen i sin helhet. Det vill säga att kommissionen som lägger fram alla lagförslag på EU nivå måste samspela med parlamentet. Det innebär att det är våra röster som i en väldigt hög utsträckning bestämmer inte bara hur Europaparlamentet ska se ut, utan även hur EU styrs på kommissions-nivå.