Skip to main content

Intervju med Erik Andersson, Gruppledare för Moderaterna i Täby

Hej, Erik Andersson, Kommunstyrelsens ordförande och gruppledare för Moderaterna i Täby kommun. Hur tror du att den globala uppvärmningens effekter kommer att drabba täbyborna?
Det är svårt att säga exakt, men man pratar om höjda havsnivåer och snabbare skiftningar i klimatet, mer regn och mer torka, att det blir mer extremt. Det kan vi ju bara gissa oss till. Och det är på kort sikt. På längre sikt tror jag ingen vet. Drar man det ännu längre kan det ju bli flyktingkris, men jag tror vi hinner stoppa det innan det går så långt. Jag är ingen pessimist, jag är optimist och jag tror att mänskligheten kommer att klara av detta, delvis i form av att teknikutvecklingen blir allt bättre.

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?
Det är klart att kommunen har en viktig roll, men det är ännu viktigare att medborgarna också gör sitt. Det spelar ingen roll om kommunen gör allting rätt, eftersom samhället är så mycket större än kommunen. Kommunen kan bidra med fakta, men aldrig med pekpinnar. Upplysning och information, och det har vi ju bedrivit en hel del, t ex att man inte ska tvätta bilen på garageuppfarten, och att vi informerar om hur vi tar hand om dagvatten. Men vi tror inte att kommunen ska leda människors liv, vi tror att människorna ska leda kommunen, det är helt olika synsätt här mellan blocken.

Aktuell hållbarhets miljörankning handlar ju om kommunens roll i klimatomställningen och de har efter vår granskning konstaterat att era svar i år inte lever upp till deras krav. Hur ser ni på det?
För det första vet jag inte om de konstaterade det, för om de gjorde det hade de väl gjort något åt det, tycker jag i varje fall. Men det är ett sådant här samhälle vi vill ha, med upplysta medborgare som granskar vad makten gör och det är så en demokrati fungerar. Sedan är det inte säkert att vi drar samma slutsats.

Vilka är de tre åtgärderna för klimatet som M drivit eller har beslutat om som genererat störst utsläppsminskningar den här mandatperioden?
Det kan man faktiskt nästan inte svara på, det går inte att mäta på det sättet. Däremot något vi gjort långsiktigt är att minska oljeförbränningen genom att bygga ut fjärrvärmenätet. Och det har ju lett till att vi har halverat utsläppen sedan 1990. Det har dock inte endast skett under den här mandatperioden. Om vi ska se till den här mandatperioden får vi gå till SCBs statistik och då ser man att det skett en minskning genom åren. Och varför har det minskat, det kanske är för att människor kör mindre bil till exempel. Det är svårt att mäta, men jag tycker att vi gjort en massa åtgärder som kan ha lett till att vi minskat förbrukningen. En är att vi ser till att bevara våra stora grönområden, vi arbetar för bättre kollektivtrafik, tex medfinansierat upprustningen av Roslagsbanan med dubbelspår, och vi arbetar för att de bostäder som byggs ska byggas kollektivtrafiknära.

Vi har förstått det som att ni gjort neddragningar på antalet tjänster inom miljö- och hållbarhet under mandatperioden? Stämmer det, och vad var i så fall anledningen till
det?
Ja, det kan stämma. En kommun befinner sig i olika perioder i olika faser och vi hade inte behov av alla miljöplanerare, exempelvis eftersom vi inte producerar lika många detaljplaner nu som tidigare.

Det finns en motion om att Täby kommun ska gå med i det partipolitiskt obundna nätverket Klimatkommunerna, som inte är behandlad. Hur ställer ni er till ett sådant medlemskap?
Jag tror att den redan är behandlad. Från vår sida så tror inte vi på att man blir medlem i olika organisationer och därmed får bättre poäng på olika miljörankningar. Det visar ju inte att man gjort något för miljön. Det där tycker jag bara är ett spel för gallerierna. Vi följer omvärlden och tittar på de kommuner som ligger i framkant ändå, t ex Helsingborg. Sedan har jag lite svårt för Klimatkommunerna eftersom jag tycker att de bedriver partipolitik och vill att man ska införa parkeringsavgifter.

Vi i EHT har kommunicerat förslaget om ett Klimatpolitiskt råd i Täby, med Uppsala klimatprotokoll som förebild, som ett sätt för kommunen att samordna alla lokala
aktörer i klimatomställningen. Hur ställer ni er till det?
Om man utgår ifrån ett system med representativ demokrati så tycker jag många av de här frågorna ska initieras i de politiska partierna. Men på tjänstemannanivå är inte jag främmande för att man kan ha ett råd. Men det är fel nivå att ha det på den politiska nivån. Ni kan även få ge input på ett utkast till klimatstrategin som ska tas fram.

Vilken lokal klimatpolitik får man om man röstar på Moderaterna?
I vårt program fastslår vi att klimatkrisen har en mänsklig påverkan och det vill vi såklart göra något åt. Sedan är ju Täby en liten del av en stor värld och vi ska göra de insatser som ger
mest effekt.
Först måste man då titta på våra problem idag vad det gäller utsläppen och det är ju trafiken i Täby och där har ju inte kommunen någon rådighet. Och där förlitar vi oss faktiskt till 100% på teknikutvecklingen, och den tror vi på. Förbränningsmotorn kommer på sikt försvinna och därmed även utsläppen till följd av transporter. Våra förslag i Täby är att upplåta mark i Arninge till något företag som arbetar med framtidens energi, det kan vara solceller t ex. Sedan kommer vi att se till att bilda fler naturreservat. Sedan är vi positiva till att upplåta kommunal mark till företag som vill upprätta laddplatser.
Det viktigaste är ju sedan den klimatstrategi som ska tas fram, men den vet vi ännu inte vad den kommer innehålla, mer än att vi ska reducera utsläppen för kommunen till 2030 och för hela Täby till 2040. Vi kommer inte göra saker som kostar väldigt mycket men som ger liten effekt, det kan jag garantera.

Hur stora utsläppsminskningar beräknas det här ge?
Det vet jag inte, det här är ju förslag, det får man ju se då.

Vilka tre frågor är viktigast för M totalt sett?
En fortsatt trygg kommun, utbildningsfrågor och att vi tar hand om våra äldre. Sedan ligger miljöfrågor i alla de här tre