Skip to main content

Intervju med Annica Nordgren, Gruppledare för Centerpartiet i Täby


Hej, Annica Nordgren, Kommunalråd och gruppledare för Centerpartiet i Täby, och tack för att ni deltar i Ett hållbart Täbys valbevakning! Hur tror du att den globala uppvärmningens effekter kommer att drabba Täbyborna?

Jag tror att vi kommer att få se flera stora väderförändringar, vi kommer att få stora skyfall och perioder av väldigt höga temperaturer. Det här innebär att vi måste planera för det avseende våra befintliga byggnader samt se till avrinningar fungerar.

Vilken roll ser ni att kommunen har i klimatomställningen?

Kommunen ska föregå med gott exempel samt skapa förutsättningar för att man ska kunna göra bättre val själva. Vi har också ansvar för att tänka på klimatförändringarna vid nybyggnationer. Sedan tycker jag att vi har en skyldighet att informera täbyborna. Det pågår väldigt mycket saker som jag tror att inte alla ser. Även fortsatt rådgivning är viktigt.

Vilka är de tre åtgärderna för klimatet som Alliansen/C har beslutat om som genererat störst utsläppsminskningar den här mandatperioden?

För det första är det trafiken och även uppvärmningen som vi kan göra något åt. Kommunen har skapat ett nytt bolag där Eon och Stockholm Exergi tillsammans med Täby kommun säkerställer att vi klarar oss med fjärrvärme framöver och gör oss mindre oljeberoende.

Vad gäller trafiken så har vi nu lyckats med en utbyggnad av Roslagsbanan och byggt ut dubbelspår på flera ställen. En ny station i Arninge har tillkommit, vilket gör att fler kan välja kollektivtrafiken. Vi har också infartsparkeringar för cykel och för bil, både i Arninge, Hägernäs och Visinge, och fler kommer det att bli. Två nya busslinjer, 961 och 612, har tillkommit. Vi byter ut vår egen fordonspark successivt i kommunen. Vi har visserligen några bensindrivna framförallt arbetsfordon kvar, men vi har en elbilspool och en cykelpool samt cykelparkering i kommunhusets garage. Jag kan dock inte siffrorna på hur mycket utsläppsminskningar det här har genererat.

Vad det gäller just trafiken, har ni arbetat efter ett mål på utsläppsminskningar? Ni gör ju olika saker, men är det systematiska åtgärder mot ett tydligt mål?

Det finns absolut mål. Det finns en cykelplan som har mål för hur utbyggnaden ska bli och det finns mål på hur mycket cyklandet ska öka. Sedan har vi också sagt att vi successivt ska byta ut vår egen fordonspark. Kollektivtrafiken ska också öka.

C har tillsammans med Täbyalliansen valt att rösta ner en motion om att använda Upphandlingspolicyn som klimatstyrande dokument. Idag kan krav ställas på utsläppsminskningar om de inte är kostnadsdrivande. Upphandling är enligt både SKR och Region Stockholms klimatfärdplan ett viktigt verktyg för att minska klimatutsläppen. Hur prioriteras utsläppsminskningar gentemot ökade kostnader i kommunen?

Centerpartiet skulle vilja att det styrs upp mer, att man viktade klimatet högre t ex gällande maten, där vi satt målet 30% andel ekologiskt. Det finns exempel där det inte är möjligt, t ex fordon till skolskjutsar och då måste man vara realist, och där ställa funktionen före klimatkravet. Det blir således olika kriterier i varje upphandling och vilka krav vi kan ställa.

I Årets miljöbästa kommun 2022 placerar sig kommunen på plats 9. Undersökningen bygger på självskattning och kommunen har bland annat svarat ja på frågan om man sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med det som krävs för att nå Parisavtalets mål, samt kommunicerat detta med allmänheten. Vad innehåller denna sammanställning?

Vi har flera olika styrdokument för olika delar såsom, trafik, avfall etc. Vi har också ett miljöbokslut. Det går att hitta svar på flera olika ställen, men jag tycker att vi behöver ha någon form av miljöredovisning som gör det enklare att hitta på hemsidan.

Dessutom visar utsläppsdata från Klimatkollen.se att Täby ligger på 131 plats av Sveriges 290 i kommuner i takten på utsläppsminskningar, samt att vår koldioxidbudget är slut år 2027. Hur ser ni på det?

Centerpartiet tycker att vi ska ha högre ambitioner och konkreta mål samt mer transparens kring vårt arbete. Vi vill öka takten och vi behöver ställa tydligare krav.

Vilken lokal klimatpolitik får man om man röstar på Centerpartiet?

  • Centerpartiet vill ha en klimatstrategi med en hög nivå. Man måste i den gå igenom varje sak och se var vi gör mest nytta. Det är bara att titta på vår gamla Klimat- och energistrategi som under mandatperioden ersattes av översiktsplanen. Den var bättre för den hade mål, men många av de målen gick inte att mäta. Men den gjorde att kommunen började arbeta mer strategiskt med vårt miljö- och klimatarbete.
  • Andelen resor med kollektivtrafik och cykel tycker vi ska öka. Centerpartiet vill höja anslaget för vår cykelplan, idag är ambitionsnivån för låg. Vi vill kunna ha möjlighet att ta med cyklar på Roslagsbanan.
  • Centerpartiet vill ställa hårdare krav i byggprocesser. Vi måste också fortsätta att energieffektivisera byggnader Den förnybara elförsörjningen måste byggas ut bl a genom att ge förutsättningar för fjärrvärme, solceller och köp av vindkraft
  • Centerpartiet vill ha en ansvarsfull skogsvård som gynnar den biologiska mångfalden och vi vill också att vi ska ha en mer transparent redovisning till kommuninvånarna kring vårt miljö- och klimatarbete.

En av de frågor som vi i Ett hållbart Täby tycker är de viktigaste för kommunen att arbeta med under nästa mandatperiod är att främja ett hållbart resande inom kommunen, detta med tanke på att över 70% av våra utsläpp i Täby kommer från transporter. Vi vill därför att Täby i likhet med många andra kommuner tar fram en seriös plan för hållbar mobilitet, som tydligt anger mål och åtgärder för årliga utsläppsminskningar. Hur ställer ni er till detta?

Det är en intressant ingång. Det viktiga för mig är att det händer något, inte vad saker heter. Att det finns mål. Ett exempel är att Centerpartiet vill höja upp ambitionen i cykelplanen igen. Cykelnätet ska vara bra för alla invånare.

Vi har också kommunicerat förslaget om ett Klimatpolitiskt råd i Täby, med Uppsala klimatprotkoll som förebild, som ett sätt för kommunen att samordna alla lokala aktörer i klimatomställningen. Hur ställer ni er till det?

Jag får ta med mig den frågan, den har vi inte diskuterat i vår grupp. Det finns inget som säger att man inte kan ha en kontinuerlig dialog, utan att det för den delen behöver vara ett råd som inte har någon beslutandefunktion. Det gäller att hitta samarbetsformer som fungerar bra. Tex har vi Gröna-kilsamverkan som både inkluderar föreningar och flera kommuner.

I specifikt den här frågan så vill ju vi i Ett hållbart Täby vara delaktiga i framtagandet av er nya Klimatstrategi. Kommer vi att få det?

Det kan ske i dialog med oss politiker Det bästa är att ha en god kontakt med sina lokala politiker och att man träffas kontinuerligt. Som förening kan man vara med bakom kulisserna och tycka till exempelvis via remisser och dialoger. Ett annat alternativ är att vara partipolitiskt aktiv.

En sista fråga, när nu Centern går till val i höst, vilka är era tre viktigaste valfrågor totalt sett?

Centerpartiet vill vara den gröna rösten i en borgerlig majoritet i Täby och fortsatt driva de gröna frågorna. Vi vill ha en god service till Täbyborna. Barnomsorg, skola och äldreomsorg ska vara med stor valfrihet och med hög kvalitet. Vi ska ha ett rikt kultur- och fritidsliv. Det är viktiga grundpelare för oss.