Skip to main content

Cirkulärt byggande – Interpellation från Jan Boman (S)

”Är du beredd att ta ett initiativ här i Täby för att utarbeta en handlingsplan för cirkulärt byggande?” Frågan ställs av Jan Boman (S) till stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M). JB refererar till att Stockholms stad arbetar med en sådan handlingsplan, samt ska inrätta ett cirkulärt centrum med syfte att samla in erfarenheter och utveckla arbetsmetoder för att förverkliga planen, och JB önskar en liknande plan i Täby. Med cirkulärt byggande menar JB att material som används i byggnader ska kunna återanvändas samt att material som blir över vid byggnation ska användas i andra projekt. JA svarar att förslaget till den nya översiktsplanen (som beräknas bli antagen i vår) redovisar fem övergripande och vägledande mål för ett hållbart Täby. I det dagliga arbetet med verksamhetsplanen kommer mer mätbara mål att tas fram. Någon separat handlingsplan för cirkulärt byggande är däremot inte aktuell. Vid de upphandlingar som kommunen gör avseende fastigheter och infrastruktur ställs idag olika typer av krav vid renovering, rivning och nybyggnation. Specifika krav, som exempelvis återanvändning av överblivet material, kan dock leda till att garantier inte gäller och går därför inte att ställa. JA konstaterar också att Täby kommuns egen byggverksamhet är liten i förhållande till Stockholms stad, som har flera bolag som bygger bostäder.

Kommentar från EHT: Vi ser inte att de fem hållbarhetsmålen i verksamhetsplanen ger någon ledning vad gäller cirkulärt byggande. Vi ser därför mycket fram emot att dessa översiktliga och relativt abstrakta mål bryts ned till mer mätbara mål. Stockholms stads handlingsplan tycks inte enbart röra de byggnationer som drivs av stadens egna bolag, utan tycks även syfta till att undersöka och fastställa vilka krav en kommun kan ställa vad gäller cirkulärt byggande. Eftersom cirkulärt byggande och kravställning i samband med detta är ett nytt sätt att arbeta på, skulle vi önska att Täby samarbetar med andra kommuner i denna fråga, t ex med Stockholms stad. 

 

Trafikbelastning från nybyggda arbetsplatser – Motion från Steven Jörsäter (SD)

Med anledning av att Erik Andersson i början av 2021 intervjuades i Swebb-TV har Steven Jörsäter (SD) ställt frågan om vilken trafikbelastning de nybyggda arbetsplatser som förväntas uppstå i Täby kommer att resultera i. Motionären undrar om kommunen gjort någon modell för vilka trafikmängder de nya arbetsplatserna kommer att generera, och var de sannolikt många bilburna arbetspendlarna ska parkera (motionären kommer inte med något förslag, utan ställer enbart en fråga). Kommunledningskontoret svarar att de trafikmodeller man använder visar att ja, trafiken kommer att öka till följd av ökad befolkning och fler arbetstillfällen. Fördelen med fler arbetstillfällen i kommunen är dock att fler täbybor kan arbeta här, med större möjlighet att välja bland fler transportslag. En ökad arbetspending i Täby förutspås, men huvusakligen i den riktning där det idag finns ledig kapacitet. Kommunfullmäktige beslutar att ingen ytterligare åtgärd ska vidtas.

Kommentar från EHT: Att kommunen arbetar för att fler täbybor ska kunna jobba lokalt är strålande, och vi ser mycket positivt på en framtid där det finns fler möjligheter till arbete nära hemmet. Det är viktigt att kommunen också arbetar för att det ska vara minst lika lätt att ta sig till de nya arbetsplatserna med cykel och kollektivtrafik som med bil. 

 

Förbered Täbys trafiksystem för Förbifart Stockholm – Motion från Steven Jörsäter (SD)

Steven Jörsäter (SD) har föreslagit att en utredning tillsätts med ambition att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem för Förbifart Stockholm, och i synnerhet för att förbättra tillgängligheten till Norrortsleden. Kommunledningskontoret svarar att arbetet med att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem för Förbifarten redan pågår, och de stråk som har prioriterats under år 2020/2021 är Täbyvägen, Vikingavägen och Stora Marknadsvägen. Även Trafikverket har föreslagit ett åtgårdspaket för att bland annat förbättra tillgänglighet och framkomlighet på Norrortsleden och omkringliggande delar. Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder.